Новости
Энэ ушар гурбан жэлэй саада тээ болоо hэн. Зунай бороотой үглөөгүүр би Захаамин хото ошохо hанаатай харгы дээрэ гарабаб. Хэдэн үдэр соо бороо ороhон аад, мүнөөдэршье болихо янзагүй жэжэхэн бороо аалих...
На Бурятском языке.Сэлэнгын буряадаар. Этигэл ябуулха ес орошибай.Би тэрэ мэтэ эхэ болосон огторгойн хизаартай сасуу хамаг амитан арбан зүгэй гурбан сагай хамаг Түүншэлэн ерэгшэдэй бэе, зарлиг, с...
"Друг в беде не бросит" гэжэ дуу буряадар, исполняет Очирова Надежда , 6 класс, - Зэдэ аймагын Доодо Бургалтайн басаган. Девочка из Джидинского района села Бургалтай . Манай буряад улсын сургуулин сур...
1 сезон Людмила Намжилон, ведущая проекта «Турэлхи Хэлэн» на АТВ: «Для меня популяризация бурятского языка – это миссия. Может, звучит слишком пафосно, но я так чувствую. После первого сезона «Турэлхи...
Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа.&nbs...
Интервью с Хамбо ламой Дамба Аюшеевым в преддверии праздника белого месяца на бурятском языке. Хамбо лама подвел итоги уходящего года, наметил планы на приходящий год. Разъяснил значение Дугжууба, Бут...
На тибетском "Шернин ". Этот текст является основой всех книг в Буддизме, вся суть Буддизма заключена в нем. Кто прочитает её, будет под защитой Божеств. Второе Учение Будды. Второй поворот Колес...
Песня "в лесу родилась ёлочка"  - "Ой соо түроо хасуури" 1.В лесу родилась елочка,Ой соо түроо хасуури,В лесу она росла,Ой соо тэрч ургаа,Зимой и летом стройная,Үбэл баа зундаа жэрэгэр,Зелен...
В Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился XXVI конкурс по бурятскому языку"Эхэ Хэлэн -Манай Баялиг" , который прошел при поддержке Информ Полис. Результаты конкурса...
Хулгана сагта (һүни дунда — 23:00-1:00) түрэһэн хүн хэшэг ехэтэй, хайшаа ошоноб олзо олохо, шударгуу зөөлэн аашатай. Монгол туургата арад зон эртэ дээрэ үеһөө саг тухай нарин ойлгосотой байһан бэ...
1) Үглөө бүри шэнээр уһа бусалгаад уухада, эгээ шадалтай эм болохо2) Һүниндөө бусалгаһан уһан ба бэлдэһэн сай хонуулжа, үглөөдэрынь уубал, хоро болохо3) Үглөө бүри үхэртэ худагай ус уулгабал, тэрэ үхэ...
Лекция "Буряад хэлэнэй ерээдүй / Будущее бурятского языка", ректора буддийского института Даши Чойнхорлин, доктора буддийской философии Геше Дымбрыл багша. Зал заседаний Ученого совета Бурятского...
Страница 1 из 3